Project DescriptionEkonomia Polityczna Zarządzania Partnerstwem Euro-Śródziemnomorskim

W skład projektu GO-EuroMed wchodzą zespoły z instytutów naukowych o profilu politycznym i ekonomicznym z państw członkowskich UE ( w tym Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Katedra Bezpieczeństwa Międzynarodowego) oraz krajów partnerskich basenu Morza Śródziemnego (Mediterranean Partner Countries), które odzwierciedlają rozległy i złożony charakter tego regionu. Stąd głównym celem projektu będzie identyfikacja multilateralnych, bilateralnych i krajowych wzorców instytucjonalnych i strategii zarządzania dla trzech głównych sektorów: handlu, inwestycji i rynków pracy. Chociaż każdy z nich jest ściśle związany ze sferą gospodarczą, to jednak planowanie i kierowanie każdym z wymienionych sektorów nie może mieć miejsca w próżni, co oznacza, że są one uwikłane w szereg procesów politycznych zarówno o zasięgu krajowym, jak i międzynarodowym. Dlatego też w świetle politycznych i społecznych problemów, przed którymi stoją kraje regionu nakreślone zostaną najbardziej pożądane rozwiązania instytucjonalne o charakterze gospodarczym oraz możliwe rozwiązanie polityczne, zdolne do wsparcia całego Procesu Barcelońskiego obejmującego kraje basenu Morza Śródziemnego.

Realizacji projektu GO-EuroMed będą towarzyszyły cztery główne pytania:
  1. Dlaczego Proces Barceloński osiągnął dotychczas tak zróżnicowane wyniki?

  2. Jak dotychczasowe wysiłki podjęte przez UE zostały przyjęte przez rządy i obywateli krajów partnerskich Morza Śródziemnego (MPC).

  3. Jak wyzwania polityczne i gospodarcze XXI w, w tym rozszerzeniee UE z 2004r. wpłyną na Partnerstwo Eurośródziemnomorskie (EMP)?

  4. Za pomocą jakich środków instytucjonalnych UE i kraje partnerskie M. Śródziemnego mogą przyczynić się do poprawy politycznego, gospodarczego i społecznego zarządzania w regionie Eurośródziemnomorskim?

Możliwość utrzymania współpracy przez cały okres trwania projektu istnieje dzięki uczestnictwu w konferencjach i warsztatach, ciągłym dialogu i stałej komunikacji między partnerami. Pewne wysiłki podjęte zostaną również w celu wprowadzenia do projektu GO-EuroMed naukowców spoza konsorcjum i włączenia ich w prace badawcze.

Upowszechnianie rezultatów projektu GO-EuroMed poza środowiskiem naukowym jest jednym z tych elementów, które mogą najpełniej świadczyć o rzeczywistym sukcesie całego przedsięwzięcia. Dlatego też realnym potwierdzeniem podjętych w tym względzie wysiłków będzie stopień uczestnictwa w konferencjach w Berlinie, Istambule, Kairze i Brukseli -polityków, przedsiębiorców, przedstawicieli związków zawodowych, reprezentantów społeczeństwa obywatelskiego, dziennikarzy i tych wszystkich osób zainteresowanych problematyką projektu GO-EuroMed.

EuroMed Events/News:
[Archive]